ข้อกำหนด และเงื่อนไข
 

เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์

เว็บไซต์นี้จัดทำโดย บริษัท ภูเก็ต เป๋าฮื้อ ฟาร์ม จำกัด (“บริษัท”) โดยให้บริการข้อมูลและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท การใช้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการต้องตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

• ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ภายใน www.aovashop.com ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท ทางบริษัทไม่อนุญาตให้มีการลอกเลียน ทำซ้ำ หรือปลอมแปลงข้อมูล รวมถึงระบบการให้บริการต่างๆ ไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

• ผู้ใช้บริการต้องทำการสมัครขอใช้บริการ ด้วยข้อมูลที่เป็นจริง และกำหนด "ชื่อบัญชีการใช้งาน" และ "รหัสผ่าน" ของตนเอง ตามวิธีการขั้นตอนของบริษัทให้ถูกต้องครบถ้วน ผ่านช่องทางตามที่บริษัทกำหนดไว้

• ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรักษา "ชื่อบัญชีการใช้งาน" และ "รหัสผ่าน" ไว้เป็นความลับ ผู้ใช้บริการยอมรับว่า หากมีการใช้งานเว็บไซต์ หรือทำรายการใดๆ โดย "รหัสผ่าน" ของตนเอง ให้ถือว่าเป็นการกระทำโดยตัวของผู้ใช้บริการเองทุกประการ โดยบริษัทไมต้องรับผิดชอบ หากมีความเสียหายเกิดขึ้น

• การเชื่อมโยงจากเว็บไซต์อื่น ที่มีการดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น หากผู้ใช้บริการตกลงที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยงไว้ ความเสี่ยงการกระทำนั้น และความรับผิดชอบจะอยู่กับผู้ใช้บริการเพียงผู้เดียว ทางบริษัทไม่รับประกันหรือรับรองเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยง รวมถึงข้อมูล สินค้า และบริการ บนเว็บไซต์นั้นๆ

• ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการส่งผ่านเว็บไซต์ หรือส่งให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการสมัคร คำถาม ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ ผู้ใช้บริการยินยอมให้ข้อมูลทั้งหมดเป็นของบริษัท

• ข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ อาจจะมีข้อผิดพลาด ผู้ใช้บริการสามารถแจ้ง หรือให้คำแนะนำ กับบริษัทได้ แต่จะไม่นำข้อผิดพลาดดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องใดๆ จากบริษัท

• ทางบริษัทสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดของเงื่อนไขนี้เมื่อใดก็ได้ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข จะมีผลเมื่อมีการประกาศในเว็บไซต์ การที่ผู้ใช้บริการยังคงใช้งานเว็บไซต์ ภายหลังที่ได้มีประกาศการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขลงในเว็บไซต์นี้แล้วถือว่า ผู้ใช้บริการตกลงปฏิบัติตามการเปลี่นแปลงเงื่อนไขนั้น


ข้อกำหนดการจัดส่งสินค้า

• บริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้าตามหมายเลขรายการสั่งซื้อ กรณีสินค้าที่หมายเลขรายการสั่งซื้อต่างกัน ผู้ใช้บริการอาจได้รับสินค้าไม่พร้อมกัน

• บริษัทจะดำนเนินการจัดส่งสินค้าในเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ และว้นหยุดนักขัตฤกษ์) โดยระยะเวลาการจัดส่งสินค้าไม่เกิน 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับการชำระเงิน สำหรับการจัดส่งในพื้นที่พิเศษ และพื้นที่เข้าถีงยาก อาจจะใช้เวลามากกว่าปกติ


ข้อกำหนดการยกเลิกการสั่งซื้อ 

• กรณีที่ผู้ใช้บริการได้ทำรายการสั่งซื้อเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ผู้ใช้บริการยอมรับว่า ไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรายการดังกล่าวได้


ข้อกำหนดการคืนสินค้า

• ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งความประสงค์ขอคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า ซึ่งสินค้านั้นจะต้องอยู่ในสภาพปกติ พร้อมจำหน่าย และยังไม่มีการใช้งาน โดยสามารถจัดส่งสินค้ากลับมาได้ที่

ศูนย์กระจายสินค้า AOVA (กรุงเทพฯ) : 99/349 อาคาร ณ นคร, ถนนแจ้งวัฒนะ, แขวงทุ่งสองห้อง, เขตหลักสี่, กรุงเทพฯ 10210

• บริษัทจะดำเนินการคืนเงิน และแจ้งคืนวงเงิน(กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการ

• บริษั่ทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้า หรือคืนสินค้า หากสินค้าไม่อยุ่ในสภาพปกติ พร้อมจำหน่าย

Scroll